Поверителност и защита на данните

Благодарим Ви за интереса към нашата компания. Защитата на данните е от особено висок приоритет за ръководството на ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД. Уебсайтът на ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД – borner.bg може да се използва без предоставяне на лични данни. Ако обаче субектът на данни желае да използва специалните услуги на нашата компания чрез нашия уебсайт, може да се наложи обработка на лични данни. Ако обработката на лични данни е необходима и няма правно основание за такава обработка, обикновено трябва да получим съгласието на заинтересованото лице.

Обработката на лични данни, например име, адрес, имейл адрес или телефонен номер на заинтересовано лице, винаги се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните и в съответствие със специфичните за страната разпоредби за защита на данните, приложими към ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД. Чрез тази декларация за защита на данните нашата компания би искала да информира обществеността за вида, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме. Освен това субектите на данни се информират за правата си чрез тази декларация за защита на данните.

Като администратор, ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООДе е приложила множество технически и организационни мерки, за да осигури възможно най -пълна защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт.

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • застрахователни компании;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

1. Определения

Декларацията за защита на данните на ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД се основава на термините, използвани от европейското законодателство за директиви и разпоредби при издаването на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Нашата декларация за защита на данните трябва да бъде лесна за четене и разбиране както за обществеността, така и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да гарантираме това, бихме искали да обясним предварително използваната терминология.

В тази декларация за защита на данните, ние използваме следните термини, наред с други:

а) лични данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Б) субект на данни

Субектът на данни е всяко идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, чиито лични данни се обработват от лицето, отговорно за обработката.

В) Обработка

Обработката е всеки процес, провеждан със или без помощта на автоматизирани процеси или всякаква подобна поредица от процеси във връзка с лични данни, като събиране, записване, организиране, поръчване, съхранение, адаптиране или промяна, четене, запитване, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или друга форма на предоставяне, сравнение или свързване, ограничаване, заличаване или унищожаване.

Г) Ограничение на обработката

Ограничението на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на тяхната бъдеща обработка.

Д) Профилиране

Профилирането е всеки вид автоматизирана обработка на лични данни, която се състои в използването на тези лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, по -специално аспекти, свързани с работата, икономическата ситуация. За анализ или прогнозиране на личните предпочитания , интереси, поведение, местонахождение на това физическо лице.

Е) Псевдонимизация

“Псевдонимизация” означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Ж) Отговорно лице или администратор

“Администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

З) Обработващ лични данни – Обработващият е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на отговорното лице;

И) Получател

Означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за “получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

Й) Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

К) Съгласие на субекта – означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

2. Име и адрес на лицето, отговорно за обработването по смисъла на Общия регламент за защита на данните, други закони за защита на данните, приложими в държавите – членки на Европейския съюз, и други разпоредби с характер на защита на данните е:

ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД
ул. „Константин Петканов“, No 14, офис 5
България
Тел.: +359882621097

E-Mail: info@borner.bg
Уебсайт: www.borner.bg

3. Име и адрес на служителя по защита на данните Служителят по защита на данните на лицето, отговорно за обработката, е:

Нина Симеонова
Тел.:+359882621097

E-Mail: info@borner.bg
ул. „Константин Петканов“, No 14, офис 5
България

Всяко заинтересовано лице може по всяко време да се свърже директно с нашия служител по защита на данните с всякакви въпроси или предложения относно защитата на данните.

4. Бисквитки

Интернет страниците  използват бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват и управляват в компютърна система чрез интернет браузър.

Множество уебсайтове и сървъри използват бисквитки. Много бисквитки съдържат така наречения идентификационен номер на „бисквитка“. Идентификационният номер на „бисквитката“ е уникален идентификатор за „бисквитката“. Състои се от низ от знаци, чрез които уебсайтове и сървъри могат да бъдат присвоени на конкретния интернет браузър, в който бисквитката е била съхранена. Това позволява на посетените уебсайтове и сървъри да различават отделния браузър на съответното лице от други интернет браузъри, които съдържат други бисквитки. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификационен номер на „бисквитка“.

Чрез използването на бисквитки, ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД може да предостави на потребителите на този уебсайт по-удобни за потребителя услуги, които не биха били възможни без настройката за бисквитки.

Използвайки бисквитка, информацията и офертите на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани в интерес на потребителя. Както вече споменахме, бисквитките ни позволяват да разпознаваме потребителите на нашия уебсайт. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Например, потребителят на уебсайт, който използва бисквитки, не трябва да въвежда отново данните си за достъп всеки път, когато посети уебсайта, защото това се прави от уебсайта и от бисквитката, съхранена в компютърната система на потребителя. Друг пример е бисквитката на количка за пазаруване в онлайн магазина. Онлайн магазинът използва бисквитка, за да запомни артикулите, които клиентът е поставил във виртуалната кошница за пазаруване.

Заинтересованото лице може по всяко време да предотврати настройването на „бисквитки“ от нашия уебсайт чрез съответна настройка в използвания интернет браузър и по този начин да възрази за постоянно срещу настройката на „бисквитките“. Освен това бисквитките, които вече са настроени, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно във всички често срещани интернет браузъри. Ако заинтересованото лице деактивира настройката на бисквитките в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уебсайт могат да бъдат напълно използваеми.

5. Събиране на общи данни и информация

Уебсайтът на ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД събира поредица от общи данни и информация при всеки достъп до уебсайта от субект на данни или автоматизирана система. Тези общи данни и информация се съхраняват в лог файловете на сървъра. (1) използваните типове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайтът, от който система за достъп достига до нашия уебсайт (т.нар. Референт), (4) подсайтовете, които са достъпни чрез система за достъп на нашия уебсайт, може да се контролира, (5) датата и часа на достъп до уебсайта, (6) адрес на интернет протокол (IP адрес),

Когато използва тези общи данни и информация, ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД не прави никакви заключения относно засегнатото лице. По-скоро тази информация е необходима за (1) правилно предоставяне на съдържанието на нашия уебсайт, (2) оптимизиране на съдържанието на нашия уебсайт и рекламата за него, (3) осигуряване на дългосрочната функционалност на нашите информационни технологични системи и технологиите на нашия уебсайт и (4) да предоставим на правоприлагащите органи информацията, необходима на правоприлагащите органи в случай на кибератака. Следователно тези анонимно събрани данни и информация се оценяват статистически от ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД от една страна и с цел повишаване на защитата на данните и сигурността на данните в нашата компания, с цел в крайна сметка да осигурим оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни в лог файловете на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субект на данни.

6. Регистрация на нашия уебсайт

Субектът на данни има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора чрез предоставяне на лични данни. Кои лични данни се предават на лицето, отговорно за резултатите от обработката от съответната маска за въвеждане, която се използва за регистрацията. Личните данни, въведени от субекта на данните, се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от лицето, отговорно за обработката, и за свои собствени цели. Лицето, отговорно за обработката, може да уреди прехвърлянето да се извърши към един или повече обработващи данни, например доставчик на колетни услуги, който също ще използва личните данни изключително за вътрешно ползване,

Чрез регистриране на уебсайта на лицето, отговорно за обработката, IP адресът, присвоен от доставчика на интернет услуги (ISP) на съответното лице, също се записват датата и часът на регистрация. Тези данни се съхраняват на фона, че това е единственият начин да се предотврати злоупотреба с нашите услуги и, ако е необходимо, да се даде възможност за разследване на престъпления. В това отношение съхранението на тези данни е необходимо, за да се защити лицето, отговорно за обработката. Тези данни обикновено не се предават на трети страни, освен ако няма законово задължение за предаването им или се използват за наказателно преследване.

Регистрацията на субекта на данните с доброволното предоставяне на лични данни позволява на администратора на данни да предлага съдържание или услуги на субекта на данни, които поради естеството на въпроса могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители. Регистрираните лица са свободни да променят предоставените по време на регистрацията лични данни или да ги изтрият напълно от базата данни на лицето, отговорно за обработката.

Лицето, отговорно за обработката, предоставя информация на всяко заинтересовано лице по всяко време при поискване за това кои лични данни се съхраняват за съответното лице. Освен това лицето, отговорно за обработката, коригира или изтрива лични данни по искане или съвет на заинтересованото лице, при условие че няма законови изисквания за запазване на противното. Всички служители на лицето, отговорно за обработката, са на разположение на субекта на данните като лица за контакт в този контекст.

7. Абонамент за нашия бюлетин

На уебсайта на Бьорнер потребителите получават възможност да се абонират за бюлетина на нашата компания. Кои лични данни се предават на лицето, отговорно за обработката, когато се поръча бюлетин, е резултат от използваната за тази цел маска за въвеждане.

ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД редовно информира своите клиенти и бизнес партньори чрез бюлетин за офертите на компанията. Бюлетинът на нашата компания може да бъде получен от заинтересованото лице само ако (1) заинтересованото лице има валиден имейл адрес и (2) заинтересованото лице се регистрира за получаване на бюлетина. По правни причини на имейл адреса, въведен от засегнатото лице за първи път за изпращане на бюлетина чрез процедурата за двойно включване, ще бъде изпратен имейл за потвърждение. Този имейл за потвърждение се използва за проверка дали собственикът на имейл адреса, като засегнатото лице, е разрешил получаването на бюлетина.

Когато се регистрираме за бюлетина, ние запазваме и IP адреса, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) на компютърната система, използвана от засегнатото лице по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрация. Събирането на тези данни е необходимо, за да може да се проследи (евентуалната) злоупотреба с имейл адреса на субект на данни в по-късен момент и следователно служи за правна защита на лицето, отговорно за обработката.

Личните данни, събрани при регистрацията за бюлетина, ще се използват само за изпращане на нашия бюлетин. Освен това абонатите на бюлетина могат да бъдат информирани по имейл, ако това е необходимо за функционирането на услугата бюлетин или съответна регистрация, тъй като това може да се случи в случай на промени в офертата на бюлетина или промени в техническите условия . Личните данни, събрани като част от услугата бюлетин, няма да бъдат предадени на трети страни. Субектът на данни може да отмени абонамента за нашия бюлетин по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данни ни е дал за изпращане на бюлетина, може да бъде оттеглено по всяко време. Във всеки бюлетин има съответна връзка с цел оттегляне на съгласието. Възможно е също така да се отпишете от изпращането на бюлетина директно на уебсайта на лицето, отговорно за обработката, по всяко време или да информирате лицето, отговорно за обработката на това по друг начин.

8. Проследяване на бюлетини

Бюлетините на Бьорнер съдържат така наречените пиксели за проследяване . Проследяващият пиксел е миниатюрна графика, която е вградена в имейли, изпратени в HTML формат, за да се даде възможност за запис на лог файл и анализ на лог файл. Това дава възможност за статистическа оценка на успеха или неуспеха на онлайн маркетинговите кампании. Въз основа на вградения пиксел за проследяване, ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД може да разпознае дали и кога имейл е бил отворен от заинтересовано лице и кои връзки в електронната поща са извикани от съответното лице.

Такива лични данни, събрани чрез проследяващите пиксели, съдържащи се в бюлетина, се съхраняват и оценяват от лицето, отговорно за обработката, с цел оптимизиране на изпращането на бюлетина и за по -добро адаптиране на съдържанието на бъдещите бюлетини към интересите на заинтересованото лице. Тези лични данни няма да бъдат предадени на трети страни. Засегнатите лица имат право по всяко време да отменят съответната отделна декларация за съгласие, дадена чрез процедурата за двойно включване. След отмяна тези лични данни ще бъдат изтрити от лицето, отговорно за обработката. ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД автоматично тълкува оттеглянето от получаването на бюлетина като отмяна.

9. Опции за контакт чрез уебсайта

Поради законови разпоредби уебсайтът на ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нашата компания и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес за така наречената електронна поща (адрес на електронна поща). Ако субект на данни се свърже с лицето, отговорно за обработката по имейл или формуляр за контакт, личните данни, предадени от субекта на данните, ще бъдат автоматично запазени. Такива лични данни, предадени на доброволна основа от субект на данни на лицето, отговорно за обработката, се съхраняват за целите на обработката или за контакт с субекта на данните.

10. Функция за коментар в блога на уебсайта

ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД предлага на потребителите възможността да оставят индивидуални коментари за отделни публикации в блог, разположен на уебсайта на лицето, отговорно за обработката. Блогът е уебсайт, който обикновено е отворен за обществеността и в който един или повече хора, наречени блогъри или уеб блогъри, могат да публикуват статии или да записват мисли в така наречените публикации в блога. Публикациите в блога обикновено могат да бъдат коментирани от трети страни.

Ако заинтересовано лице остави коментар в блога, публикуван на този уебсайт, в допълнение към коментарите, оставени от засегнатото лице, се съхраняват и публикуват информация за времето на въвеждане на коментара и избраното от засегнатото потребителско име (псевдоним). Освен това се регистрира и IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) на съответното лице. IP адресът се съхранява от съображения за сигурност и в случай, че засегнатото лице наруши правата на трети страни или публикува незаконно съдържание, като изпрати коментар. Следователно съхранението на тези лични данни е в собствен интерес на лицето, отговорно за обработването, така че да може да се оправдае в случай на нарушение на закона.

11. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Лицето, отговорно за процесите на обработка и съхранява лични данни на субекта на данни само за периода, необходим за постигане на целта за съхранение, или ако това се изисква от европейските директиви и разпоредби или друг законодател в законите или са предвидени разпоредби, на които се подчинява администраторът.

Ако целта за съхранение вече не се прилага или ако срокът на съхранение, предписан от европейските директиви и наредби или друг отговорен законодател, изтече, личните данни ще бъдат рутинно блокирани или изтривани в съответствие със законовите разпоредби.

12. Права на субекта на данните

А) Право на потвърждение

Всяко засегнато лице има право, предоставено от европейския законодател на директиви и разпоредби, да поиска потвърждение от лицето, отговорно за обработката, дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако субектът на данни желае да упражни това право на потвърждение, той може да се свърже по всяко време със служител на лицето, отговорно за обработката.

Б) Право на информация

Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има правото, предоставено от Европейската директива и праводател да получи безплатна информация за личните данни, съхранявани за него, и копие от тази информация от лицето, отговорно за обработката, по всяко време. Освен това европейските директиви и разпоредби предоставят на субекта на данни достъп до следната информация:

 • целите на обработка
  категориите лични данни, които се обработват o получателите или категориите получатели, на които личните данни са разкрити или все още се разкриват , особено за получатели в трети страни или международни организации
 • ако е възможно, планираната продължителност, за които личните данни ще бъдат съхранявани, или, ако това не е възможно, критериите за определяне на тази продължителност
 • съществуването на право на поправка или заличаване на лични данни за вас или за ограничаване на обработка отговорното лице или право на възражение срещу тази обработка
 • наличието на право на обжалване пред надзорен орган
 • ако личните данни не са събрани от субекта на данните: цялата налична информация за произхода на данните
 • наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране в съответствие с член 22 (1) и (4) GDPR и – поне в тези случаи – смислена информация за логиката и обхвата и предназначението на ефектите от тази обработка за лицето
 • Лицето има право на информация дали личните данни са били предадени на трета държава или на международна организация. Ако случаят е такъв, субектът на данни има право да получи информация за подходящите гаранции във връзка с предаването.

Ако субектът на данни желае да се възползва от това право на информация, той може по всяко време да се свърже със служител, отговорен за обработката.

В) Право на корекция

Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има право, предоставено от европейския законодател на директиви и разпоредби, да поиска незабавна корекция на неправилни лични данни, отнасящи се до тях. Освен това субектът на данни има право, като вземе предвид целите на обработката, да поиска попълването на непълни лични данни – включително чрез допълнителна декларация.

Ако субектът на данни желае да упражни това право на коригиране, той може да се свърже по всяко време със служител, отговорен за обработката.

Г) Право на изтриване (право на забрава)

Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има право, предоставено от европейския законодател на директиви и разпоредби, да изисква от отговорното лице да изтрие личните данни, свързани с тях незабавно, при условие че на следните причини са приложими и доколкото обработката не е необходима:

Личните данни са събрани за такива цели или обработени по друг начин, за който вече не са необходими.

Заинтересованото лице отменя съгласието си, на което се основава обработването в съответствие с член 6, параграф 1, писмо GDPR или член 9, параграф 2, писмо GDPR, и няма друго правно основание за обработването.

Заинтересованото лице възразява срещу обработването в съответствие с член 21, параграф 1 от GDPR, и няма преобладаващи законни причини за обработването, или съответното лице възразява в съответствие с член 21, параграф 2 от GDPR, обработващо едно.

Личните данни са обработени незаконно.

Изтриването на лични данни е необходимо, за да се изпълни правно задължение съгласно правото на Съюза или правото на държавите -членки, на което се подчинява отговорното лице.

Личните данни са събрани във връзка с услугите на информационното общество, предлагани в съответствие с член 8, параграф 1 от GDPR.

Ако една от горепосочените причини е приложима и заинтересованото лице иска изтриване на лични данни в ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД, то може да се свърже по всяко време със служител. Служителят на ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД ще уреди незабавно изпълнението на искането за изтриване.

Ако личните данни са публикувани от ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД, нашата компания, като отговорно лице, е длъжна да изтрие личните данни в съответствие с член 17, параграф 1 от GDPR, ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД предприема подходящи мерки, като взема предвид наличната технология и разходи за внедряване. Мерки, включително технически мерки, за информиране на други обработващи данни, които обработват публикуваните лични данни, че субектът на данни е поискал изтриване на всички връзки към тези лични данни или копия или реплики от тези други обработващи данни, които е поискал, освен ако обработката не е необходима.Служителят на ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД ще организира необходимото в отделни случаи.

Д) Право на ограничаване на обработването

Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има право, предоставено от европейския законодател на директиви и разпоредби, да изисква от администратора да ограничи обработката, ако е изпълнено едно от следните условия:

 •  Точността на личните данни се оспорват от субекта на данни за период от време, който позволява на отговорното лице да провери точността на личните данни.
 • Обработката е незаконна, заинтересованото лице отказва да изтрие личните данни и вместо това иска използването на личните данни да бъде ограничено.
 • Отговорното лице вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но заинтересованото лице се нуждае от тях, за да отстоява, упражнява или защитава правни искове.
 • Заинтересованото лице е направило възражение срещу обработването в съответствие с член 21, параграф 1 от GDPR и все още не е определено дали законните причини на отговорното лице надвишават тези на съответното лице.

Ако едно от горните условия е изпълнено и заинтересованото лице би искало да поиска ограничение на личните данни, съхранявани в ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД, те могат да се свържат по всяко време със служител на ИБД. Служителят на ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД ще уреди ограничаването на обработката.

Е) Право на преносимост на данни

Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има правото, предоставено от европейския законодател на директиви и разпоредби, да получава личните данни, отнасящи се до тях, които са били предоставени на лице, отговорно от засегнатото лице, в структурирана, обща и машинно читаем формат. Вие също имате право да прехвърляте тези данни на друго отговорно лице безпрепятствено от отговорното лице, на което са предоставени личните данни, при условие че обработката се основава на съгласието в съответствие с член 6, параграф 1 Писмо GDPR или чл. 9 параграф 2 буква a DS-GVO или на договор съгласно член 6, параграф 1 буква б DS-GVO и обработката се извършва с помощта на автоматизирани процедури,

Освен това, когато упражняват правото си на преносимост на данни в съответствие с член 20, параграф 1 от GDPR, субектът на данните има право личните данни да се предават директно от едно отговорно лице на друго, доколкото това е технически осъществимо и ако това е така не засяга правата и свободите на други лица.

За да отстоява правото на преносимост на данните, заинтересованото лице може да се свърже по всяко време със служител на ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД.

Ж) Право на възражение

Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има правото, предоставено от европейския законодател на директиви и разпоредби, по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни, свързани с тях. Това важи и за профилирането въз основа на тези разпоредби.

ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД повече няма да обработва личните данни в случай на възражение, освен ако не можем да докажем убедителни законни причини за обработката, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данните, или обработката служи за утвърждаване, упражняване или защита на правни искове.

Ако ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД обработва лични данни, за да управлява директна поща, субектът на данните има право по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни за целите на такава реклама. Това важи и за профилирането, доколкото е свързано с такава директна реклама. Ако субектът на данните възразява срещу обработката на ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД за целите на директния маркетинг, ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД повече няма да обработва личните данни за тези цели.

Освен това субектът на данни има право по причини, произтичащи от неговата или нейната конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, което се извършва от ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД за научни или исторически изследователски цели или за статистически данни цели, освен ако такава обработка е необходима за изпълнение на задача от обществен интерес.

За да упражни правото си на възражение, заинтересованото лице може да се свърже директно с всеки служител на ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООДили с друг служител. Субектът на данни също е свободен във връзка с използването на услуги на информационното общество, независимо от Директива 2002/58 / ЕО, да упражнява правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, при които се използват технически спецификации.

З) Автоматизирани решения в отделни случаи, включително профилиране

Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има правото, предоставено от европейския законодател на директиви и разпоредби, да не подлежи на решение, основано единствено на автоматизирана обработка – включително профилиране – което има правни последици върху тях или по подобен начин значително ги засяга, ако решението (1) не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и отговорното лице, или (2) въз основа на законовите разпоредби на Съюза или на държавите -членки, на които отговаря лицето,е допустимо и тези правни разпоредби съдържат подходящи мерки за защита на правата и свободите, както и на законните интереси на субекта на данните или (3) с изричното съгласие на субекта на данните.

Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и отговорното лице или (2) то е взето с изричното съгласие на субекта на данните, ИБД Интернешънъл Бранд Дискаунт ЕООД предприема подходящи мерки за защита на права и свободи, както и да се защитят законните интереси на субекта на данните, включително поне правото да се получи намеса от страна на отговорното лице, да се изрази собствената му гледна точка и да се оспори решението.

Ако субектът на данни желае да отстоява права по отношение на автоматизирани решения, той може да се свърже по всяко време със служител на лицето, отговорно за обработката.

I) Право на оттегляне на съгласие съгласно закона за защита на данните

Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има право, предоставено от европейския законодател на директиви и разпоредби, да отмени съгласието си за обработване на лични данни по всяко време.

Ако заинтересованото лице желае да отстояе правото си да оттегли съгласието си, то може да се свърже по всяко време със служител на лицето, отговорно за обработката.

13. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Facebook

Лицето, отговорно за обработката, е интегрирало компоненти на компанията Facebook на този уебсайт. Facebook е социална мрежа.

Социалната мрежа е онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да комуникират помежду си и да взаимодействат във виртуалното пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет общността да предоставя лична или свързана с компанията информация. Освен всичко друго, Facebook дава възможност на потребителите на социалната мрежа да създават лични профили, да качват снимки и др.

Операционната компания на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако субект на данни живее извън САЩ или Канада, лицето, отговорно за обработката на лични данни, е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия.

Всеки път, когато се осъществява достъп до една от отделните страници на този уебсайт, който се управлява от лицето, отговорно за обработката и на която е интегриран компонент на Facebook (приставка за Facebook), интернет браузърът в системата за информационни технологии на съответното лице се активира автоматично от съответния компонент на Facebook. Пълен преглед на всички приставки за Facebook можете да намерите на https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Като част от този технически процес Facebook получава информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от съответното лице.

Ако засегнатото лице е влязло във Facebook в определен период, Facebook разпознава всяко посещение на нашия уебсайт от съответното лице и за целия период на съответния престой на нашия уебсайт, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава съответното лице. Тази информация се събира от компонента Facebook и се присвоява на съответния Facebook акаунт на съответното лице от Facebook. Ако заинтересованото лице активира един от бутоните на Facebook, интегрирани в нашия уебсайт, например бутона „Харесвам“, или ако заинтересованото лице направи коментар, Facebook присвоява тази информация на личния потребителски акаунт на съответното лице във Facebook и записва тези лични данни.

Facebook винаги получава информация чрез компонента Facebook, че съответното лице е посетило нашия уебсайт, ако съответното лице е влезло във Facebook едновременно с достъпа до нашия уебсайт; това става независимо от това дали съответното лице кликва върху компонента Facebook или не. Ако субектът на данни не иска тази информация да бъде предадена на Facebook, той може да предотврати предаването, като излезе от профила си във Facebook, преди да извика нашия уебсайт.

Указанието за данни, публикувано от Facebook, което е достъпно на

https://de-de.facebook.com/about/privacy/,

предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Той също така обяснява кои опции за настройка Facebook предлага за защита на поверителността на субекта на данните. Освен това са налични различни приложения, които дават възможност да се потисне предаването на данни към Facebook. Такива приложения могат да се използват от субекта на данни за потискане на предаването на данни към Facebook.

14. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google Analytics (с функция за анонимизация)

Лицето, отговорно за обработката, е интегрирало компонента Google Analytics (с функция за анонимизация) на този уебсайт. Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализът е събиране и оценка на данни за поведението на посетителите на интернет страници. Услугата за уеб анализ събира, наред с други неща, данни за това кой уебсайт е посетил съответното лице (т.нар. Референт), кои подстраници на уебсайта са били достъпни или колко често и колко дълго е била преглеждана подстраница . Уеб анализът се използва главно за оптимизиране на уебсайт и за анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Операционната компания на компонента Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Лицето, отговорно за обработката, използва добавката „_gat._anonymizeIp“ за уеб анализ чрез Google Analytics. Чрез това допълнение IP адресът на интернет връзката на съответното лице се съкращава и анонимизира от Google, ако нашите интернет страници са достъпни от държава -членка на Европейския съюз или от друга страна, подписала Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента Google Analytics е да анализира потока от посетители на нашия уебсайт. Google използва получените данни и информация, наред с други неща, за да оцени използването на нашия уебсайт, да съставя за нас онлайн отчети, които показват дейностите на нашия уебсайт, и да предоставя други услуги, свързани с използването на нашия уебсайт.

Google Analytics поставя бисквитка в системата за информационни технологии на съответното лице. Какво представляват бисквитките вече беше обяснено по -горе. С настройката на бисквитката Google има възможност да анализира използването на нашия уебсайт. Всеки път, когато се осъществява достъп до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от лицето, отговорно за обработката и в която е интегриран компонент на Google Analytics, интернет браузърът в системата за информационни технологии на съответното лице се задейства автоматично от съответния компонент на Google Analytics.

Бисквитката се използва за съхраняване на лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е направен достъп, и честотата на посещенията на нашия уебсайт от заинтересованото лице. Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, тези лични данни, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от заинтересованото лице, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническия процес, на трети страни.

Заинтересованото лице може по всяко време да предотврати настройването на бисквитки от нашия уебсайт, както вече беше показано по -горе, чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да възрази трайно срещу настройката на бисквитките. Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да зададе бисквитка в системата за информационни технологии на съответното лице. В допълнение, бисквитка, вече зададена от Google Analytics, може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.

Освен това субектът на данните има възможност да възрази срещу събирането на данните, генерирани от Google Analytics, свързани с използването на този уебсайт и обработката на тези данни от Google, и да предотврати това. За да направи това, заинтересованото лице трябва да изтегли и инсталира добавка за браузър под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Тази добавка за браузър информира Google Analytics чрез JavaScript, че никакви данни или информация за посещения на уебсайтове не могат да се предават на Google Analytics. Инсталирането на добавката за браузъра се счита за възражение от Google. Ако системата за информационни технологии на съответното лице бъде изтрита, форматирана или преинсталирана в по -късен момент, съответното лице трябва да преинсталира добавката на браузъра, за да деактивира Google Analytics. Ако добавката на браузъра е деинсталирана или деактивирана от заинтересованото лице или друго лице, което се дължи на тяхната сфера на влияние, има възможност за преинсталиране или повторно активиране на добавката за браузъра.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат намерени на https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

и на

http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Анализ е обяснен по -подробно под тази връзка https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

15. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google+

Лицето, отговорно за обработката, е интегрирало бутона Google+ като компонент на този уебсайт. Google+ е така наречената социална мрежа. Социалната мрежа е място за социални срещи, работещо в Интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да комуникират помежду си и да взаимодействат във виртуалното пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет общността да предоставя лична или свързана с компанията информация. Google+ дава възможност на потребителите на социалната мрежа, наред с други неща, да създават лични профили, да качват снимки и мрежа чрез заявки за приятелство.

Google+ се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Всеки път, когато се извика една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от лицето, отговорно за обработката и на която е интегриран бутон Google+, интернет браузърът в системата за информационни технологии на съответното лице се подканва автоматично от съответния бутон Google+, за да се покаже съответният бутон за изтегляне в Google+ от Google. Като част от този технически процес Google придобива информация коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от съответното лице. По -подробна информация за Google+ е достъпна на адрес https://developers.google.com/+/.

Ако засегнатото лице е влязло в Google+ по едно и също време, Google разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт съответното лице посещава при всяко посещение на нашия уебсайт от съответното лице и за целия период на съответния престой в нашия уебсайт. Тази информация се събира чрез бутона Google+ и се присвоява от Google на съответния профил в Google+ на съответното лице.

Ако заинтересованото лице активира един от бутоните на Google+, интегрирани в нашия уебсайт, и по този начин направи препоръка за Google+ 1, Google присвоява тази информация на личния потребителски акаунт в Google+ на съответното лице и записва тези лични данни. Google запазва препоръката на Google +1 на съответното лице и я прави обществено достъпна в съответствие с условията, приети от заинтересованото лице в това отношение. Препоръка от Google +1, направена от засегнатото лице на този уебсайт, впоследствие ще се използва заедно с други лични данни, като например името на профила в Google +1, използван от съответното лице, и снимката, съхранявана в него в други услуги на Google, за например резултатите от търсачката на търсачката Google, акаунта в Google на съответното лице или на други места, например на уебсайтове или във връзка с реклами, съхранявани и обработвани. Освен това Google може да свърже посещението с този уебсайт с други лични данни, съхранявани от Google. Google също записва тази лична информация с цел подобряване или оптимизиране на различните услуги на Google.

Чрез бутона Google+ Google винаги получава информация, че съответното лице е посетило нашия уебсайт, ако съответното лице е влезло в Google+ едновременно с достъпа до нашия уебсайт; това става независимо от това дали заинтересованото лице е натиснало бутона Google+ или не.

Ако заинтересованото лице не иска предаването на лични данни на Google, то може да предотврати такова предаване, като излезе от профила си в Google+, преди да извика нашия уебсайт.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

.Допълнителна информация от Google относно бутона Google +1 можете да намерите на https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

16. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google AdWords

Лицето, отговорно за обработката, е интегрирало Google AdWords в този уебсайт. Google AdWords е услуга за интернет реклама, която позволява на рекламодателите да поставят реклами в резултатите от търсачката на Google, както и в рекламната мрежа на Google. Google AdWords дава възможност на рекламодателя да дефинира предварително определени ключови думи, чрез които реклама се показва само в резултатите от търсачката на Google, ако потребителят извика с търсачката резултата от търсенето, подходящ за ключова дума. В рекламната мрежа на Google рекламите се разпространяват до подходящи за темата уебсайтове, използвайки автоматичен алгоритъм и като се вземат предвид предварително определените ключови думи.

Операторската компания за услугите на Google AdWords е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Целта на Google AdWords е да рекламира нашия уебсайт чрез показване на подходяща за интересите реклама на уебсайтовете на трети страни и в резултатите от търсачката на търсачката Google и чрез показване на реклама на трети страни на нашия уебсайт.

Ако засегнато лице достигне до нашия уебсайт чрез реклама на Google, така наречената „бисквитка за преобразуване“ се съхранява в системата за информационни технологии на съответното лице от Google. Какво представляват бисквитките вече беше обяснено по -горе. Конверсионната бисквитка губи своята валидност след тридесет дни и не се използва за идентифициране на засегнатото лице. Ако „бисквитката“ все още не е изтекла, бисквитката за преобразуване се използва, за да се определи дали някои подстраници, например количката за пазаруване от система за онлайн магазин, са били достъпни на нашия уебсайт. Бисквитката за преобразуване позволява както на нас, така и на Google да разберем дали заинтересовано лице, дошло на нашия уебсайт чрез реклама в AdWords, е генерирало продажби, т.е. завършило или отменило покупка.

Данните и информацията, събрани чрез използването на бисквитката за преобразуване, се използват от Google за създаване на статистически данни за посещенията на нашия уебсайт. Тези статистически данни за посещенията от своя страна се използват от нас за определяне на общия брой потребители, които са били насочени към нас чрез реклами в AdWords, т.е. за определяне на успеха или неуспеха на съответната реклама в AdWords и за оптимизиране на нашите реклами в AdWords за в бъдеще. Нито нашата компания, нито други рекламодатели на Google AdWords получават информация от Google, която може да идентифицира съответното лице.

Бисквитката за преобразуване се използва за съхраняване на лична информация, като например уебсайтовете, посетени от засегнатото лице. Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, лични данни, включително IP адреса на интернет връзката, използвана от заинтересованото лице, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническия процес, на трети страни.

Заинтересованото лице може по всяко време да предотврати настройването на бисквитки от нашия уебсайт, както вече беше показано по -горе, чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да възрази трайно срещу настройката на бисквитките. Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да зададе бисквитка за преобразуване в системата за информационни технологии на съответното лице. В допълнение, бисквитка, вече зададена от Google AdWords, може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.

Субектът на данни също има възможност да възрази срещу рекламиране въз основа на интереси от Google. За да направи това, заинтересованото лице трябва да извика връзката
www.google.de/settings/ads от всеки от използваните от тях интернет браузъри и да направи желаните настройки там.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

17. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Instagram

Контролерът има интегрирани компоненти на услугата Instagram на този уебсайт. Instagram е услуга, която се квалифицира като аудиовизуална платформа и позволява на потребителите да споделят снимки и видеоклипове, както и да разпространяват такива данни в други социални мрежи.

Операторската компания за услугите на Instagram е Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, САЩ.

Всеки път, когато се извика една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от лицето, отговорно за обработката и в която е интегриран компонент на Instagram (бутон Insta), интернет браузърът в системата за информационни технологии на съответното лице е автоматично заменен от съответния компонент на Instagram причинява изтегляне на представяне на съответния компонент от Instagram. Като част от този технически процес Instagram получава информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от съответното лице.

Ако засегнатото лице е влязло в Instagram, Instagram разпознава коя конкретна подстраница съответното лице посещава при всяко посещение на нашия уебсайт от съответното лице и за целия период на съответния престой на нашия уебсайт. Тази информация се събира от компонента Instagram и се присвоява на съответния акаунт в Instagram на съответното лице от Instagram. Ако заинтересованото лице кликне върху един от бутоните на Instagram, интегрирани в нашия уебсайт, данните и информацията, прехвърлени с него, се присвояват към личния потребителски акаунт в Instagram на съответното лице и се съхраняват и обработват от Instagram.

Instagram винаги получава информация чрез компонента Instagram, че съответното лице е посетило нашия уебсайт, ако съответното лице е влезло в Instagram едновременно с достъпа до нашия уебсайт; това става независимо от това дали съответното лице кликва върху компонента Instagram или не. Ако субектът на данни не иска тази информация да бъде предадена на Instagram, той може да предотврати предаването, като излезе от профила си в Instagram, преди да посети нашия уебсайт.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Instagram могат да бъдат намерени на

https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Twitter

Лицето, отговорно за обработката, е интегрирало компоненти от Twitter на този уебсайт. Twitter е многоезична, публично достъпна услуга за микроблогове, в която потребителите могат да публикуват и разпространяват така наречените туитове, т.е. кратки съобщения с ограничение до 280 знака. Тези кратки съобщения са достъпни за всички, включително за хората, които не са влезли в Twitter. Туитовете се показват и на така наречените последователи на съответния потребител. Последователи са други потребители на Twitter, които следват туитове на потребител. Twitter също позволява на широка аудитория да бъде адресирана чрез хаштагове, връзки или ретуити.

Операционната компания на Twitter е Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ.

Всеки път, когато се осъществява достъп до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от лицето, отговорно за обработката и в която е интегриран компонент на Twitter (бутон Twitter), интернет браузърът в системата за информационни технологии на съответното лице се включва автоматично активиран от съответния компонент на Twitter, кара представяне на съответния компонент на Twitter да бъде изтеглено от Twitter. Допълнителна информация за бутоните на Twitter е достъпна на адрес https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Като част от този технически процес Twitter получава информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от съответното лице. Целта на интегрирането на компонента Twitter е да дадем възможност на нашите потребители да преразпределят съдържанието на този уебсайт,

Ако засегнатото лице е влязло в Twitter по едно и също време, Twitter разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт съответното лице посещава всеки път, когато съответното лице има достъп до нашия уебсайт и за целия период на престоя му на нашия уебсайт. Тази информация се събира от компонента Twitter и се присвоява на съответния акаунт в Twitter на субекта на данни от Twitter. Ако заинтересованото лице кликне върху един от бутоните на Twitter, интегрирани в нашия уебсайт, данните и информацията, прехвърлени с него, се присвояват към личния потребителски акаунт в Twitter на съответното лице и се съхраняват и обработват от Twitter.

Twitter винаги получава информация чрез компонента Twitter, че съответното лице е посетило нашия уебсайт, ако съответното лице е влезло в Twitter едновременно с достъпа до нашия уебсайт; това става независимо от това дали съответното лице кликва върху компонента Twitter или не. Ако субектът на данни не иска тази информация да бъде предадена на Twitter, той може да предотврати предаването, като излезе от своя акаунт в Twitter, преди да извика нашия уебсайт.

Приложимите разпоредби за защита на данните на Twitter могат да бъдат намерени на адрес https://twitter.com/privacy?lang=de.

19. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на YouTube

Лицето, отговорно за обработката, е интегрирало компоненти от YouTube на този уебсайт. Това е портал за видео, който позволява на издателите на видеоклипове да публикуват безплатно видеоклипове, а други потребители да ги гледат, оценяват и коментират безплатно. Той позволява публикуването на всички видове видеоклипове, поради което чрез интернет портала могат да бъдат достъпни пълни филмови и телевизионни програми, но и музикални видеоклипове, трейлъри или видеоклипове, направени от самите потребители.

YouTube се управлява от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Всеки път, когато се осъществява достъп до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от лицето, отговорно за обработката и в която е интегриран компонент на YouTube (видеоклип в YouTube), интернет браузърът в системата за информационни технологии на съответното лице се включва автоматично заменен със съответния компонент на YouTube, ви подканва да изтеглите представяне на съответния компонент на YouTube от YouTube. Допълнителна информация за YouTube можете да намерите на https://www.youtube.com/yt/about/de/. Като част от този технически процес YouTube и Google придобиват информация коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от съответното лице.

Ако засегнатото лице е влязло в YouTube едновременно, YouTube разпознава коя конкретна подстраница от нашия уебсайт посещава съответното лице, като извика подстраница, която съдържа видеоклип в YouTube. Тази информация се събира от YouTube и Google и се присвоява на съответния акаунт в YouTube на съответното лице.

YouTube и Google винаги получават информация чрез компонента YouTube, че съответното лице е посетило нашия уебсайт, ако съответното лице е влезло в YouTube едновременно с достъпа до нашия уебсайт; това става независимо от това дали съответното лице кликва върху видеоклип в YouTube или не. Ако субектът на данни не иска тази информация да се предава на YouTube и Google, той може да предотврати предаването, като излезе от профила си в YouTube, преди да извика нашия уебсайт.

Правилата за защита на данните, публикувани от YouTube, които са достъпни на адрес https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, предоставят информация за събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube и Google.

20. Правно основание за обработка на плащания, предоставяне на куриерски услуги

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Ние използваме услугата за обработване на плащания ВПОС за извършване на плащанията. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Член 6 GDPR служи на нашата компания като правно основание за операции по обработка, за които получаваме съгласие за конкретна цел на обработка. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, какъвто е случаят например при операции по обработка на плащане, които са необходими за доставката на стоки или предоставянето на други услуги или възнаграждение, обработката се основава на член 6 I, буква б от GDPR. Същото важи и за операциите по обработка, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки, например в случаи на запитвания за нашите продукти или услуги. Ако нашата компания е предмет на правно задължение, което изисква обработване на лични данни, например за изпълнение на данъчни задължения, обработката се основава на член 6 I, буква в) от GDPR.

В редки случаи може да се наложи обработване на лични данни с цел защита на жизнените интереси на субекта на данни или на друго физическо лице.

https://www.privacy-regulation.eu/bg/6.htm

21. Законосъобразни интереси в обработката, преследвана от отговорното лице или трета страна

Ако обработването на лични данни се основава на член 6 I, буква е. От GDPR, нашият законен интерес е провеждането на нашите бизнес дейности в полза на всички наши служители и нашите акционери.

22. Продължителност, за която се съхраняват личните данни

Критерият за продължителността на съхранението на лични данни е съответният законоустановен период на съхранение. След изтичане на периода съответните данни рутинно се изтриват, при условие че вече не са необходими за изпълнение на договора или за сключване на договор.

23. Законови или договорни разпоредби за предоставяне на лични данни; Необходимост за сключване на договора; Задължение на субекта на данните да предоставя личните данни; възможни последици от неспазване

Предоставянето на лични данни се изисква частично от закона (например данъчни разпоредби) или може да произтича и от договорни разпоредби (например информация за договорния партньор). За да сключите договор, понякога може да се наложи субект на данни да ни предостави лични данни, които впоследствие трябва да обработим. Например субектът на данни е длъжен да ни предостави лични данни, когато нашата компания сключи договор с тях. Непредставянето на лични данни би означавало, че договорът не може да бъде сключен със заинтересованото лице. Преди заинтересованото лице да предостави лични данни, заинтересованото лице трябва да се свърже с някой от нашите служители.

24. Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания, ние не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.